Програми інформатика Учитель інформатики Миколаївського НВК.
Програма курсу "Комп'ютерленд" інформатика 2 - 4 класи автор Антонова О.П.

Пояснювальна записка

Пропедевтичний курс «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2 4 класи», орієнтований на вивчення в 2-4 класах загальноосвітньої школи. 
Курс розрахований на 102 години протягом 3 років по 1 годині в тиждень.
Цілі і задачі курсу: 
• ознайомити учнів з початковими уявленнями про інформаційну картину світу, інформацію та інформаційні процеси, які сприятимуть засвоєнню основних понять у базовому курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логічного мислення.
• сформувати навички і вміння використовувати комп'ютерну техніку як інструмент для роботи з інформацією у навчальній діяльності та повсякденному житті.
• розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності учнів;
• виховувати самостійність і охайність при розв'язуванні завдань різного типу.
Інформатика повинна стати загальноосвітньою галуззю і навчання її в загально¬освітній школі варто починати у початковій школі. Комп’ютерні технології підвищують мотивацію дітей молодшого віку до навчання, позитивно впливають на їхні інтелектуальні здібності та соціальний розвиток. Вивчення початкового курсу інформатики варто починати з 2 го класу, оскільки вікові особливості першокласників, зміна їх основного виду діяльності (з ігрової на навчальну), адаптація першокласників до навчання в школі не дають змогу повноцінно залучати комп’ютер до навчально-пізнавальної діяльності. 
Найбільш доцільним і дидактично виправданим бачиться навчання інфор¬матики за рахунок варіативної частини навчального плану. 
Курс передбачає такі напрямки роботи учнів:
• Перший напрямок – знайомство з комп’ютером та його можливостями, з власти-востями інформації та інформаційних процесів, з об’єктами навколишнього світу.
• Другий напрямок – розвивальний. Учням пропонуються задачі, для розв’язання яких треба нестандартно мислити, знаходити аналогію, виявляти закономірності, знаходити відпо-віді на цікаві питання, складати алгоритми для виконавців.
• Третій напрямок – практичний. У цьому напрямку учні повинні здобути навички роботи з клавіатурою, мишею, запуску потрібних програм, вміти набирати нескладні тексти, ство¬рювати малюнки тощо.
Курс розрахований на підтримку знань, умінь i навичок з основних шкільних предметів шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та розвиваючими програмами. Після вивчення курсу учень має отримати сукупність навичок, понять і уявлень, які необхідні для формування логічного і алгоритмічного мислення.
Вивчення курсу передбачає оволодіння основними навичками роботи з комп’ютером, розвиток мислення, уваги. Логічні вправи формують вміння виявляти закономірності, класифікувати об’єкти за ознаками, працювати з множинами. Першу половину уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться з загальними положеннями курсу інформатики, виконують вправи на розвиток уяви, уваги, логічного мислення, творчих здібностей тощо. 
За комп’ютером передбачається робота учнів до 15 хв. Для практичної роботи можна вибирати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення. Учні знайомляться з програмами роботи з текстами і малюнками, працюють з розвивальними і навчальними програмами. 
Програма передбачає резерв часу, який можна використати для проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань в кінці кожного семестру або навчального року. Контроль знань здійснюється за допомогою так званих зупинок, де у вигляді питань, тестів і малюнків пропонується перевірка навчальних досягнень учня з вивченої теми.
 
Повернутися назад
Powered by CuteNews
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua